Ανακοίνωση – Ενημέρωση

Η Ε.Ε. της  Πανελληνίας Ομοσπονδίας Τεχνικών Κλαδών Εργαζομένων Υ.ΕΘ.Α(ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ) σας ενημερώνει για το νέο μισθολόγιο και για διατάξεις που περιλαμβάνει  ο σχετικός νόμος για τις ηλικίες συνταξιοδότησης και τα έτη ασφάλισης.

 

1) Νέο Μισθολόγιο Δημοσίων Υπαλλήλων

Υπάγονται υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι του δημοσίου, μόνιμοι, δόκιμοι και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Συγκεκριμένα με το νέο μισθολόγιο, αποσυνδέεται ο μισθός από το βαθμό και θεσπίζονται διαφορετικά μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με την κατηγόρια εκπαίδευσης.  

Τα μισθολογικά κλιμάκια γίνονται 13 για υπαλλήλους της ΥΕ και της ΔΕ  και προβλέπεται τριετής μισθολογική εξέλιξη. 

Για υπαλλήλους ΤΕ και ΠΕ τα μισθολογικά κλιμάκια γίνονται 19 και προβλέπεται διετής μισθολογική εξέλιξη.

Ταυτόχρονα καθιερώνεται προωθημένη μισθολογική εξέλιξη συνδεδεμένη με την αξιολόγηση των υπαλλήλων.

 

Οι υπάλληλοι ΔΕ Εργοδηγών εισάγονται στο 2ο Μισθολογικό κλιμάκιο.

Καθώς επίσης και υπάλληλοι που έχουν συμπληρωματικούς τίτλους σπουδών κερδίζουν μισθολογικά κλιμάκια.   

Η κατάταξη των υπαλλήλων θα γίνει με βάση την  31-12-2015 και το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας που έχει ο καθένας.

 

Μετά τη νέα κατάταξη του προσωπικού στο νέο μισθολόγιο θα υπάρξει αναστολή της μισθολογικής εξέλιξής τους μέχρι την 31-12-2017, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κόστος της νέας κατάταξης των υπαλλήλων.

Από 1-1-2018 η απονομή μισθολογικών κλιμακίων, βάσει του χρόνου υπηρεσίας του υπαλλήλου θα πραγματοποιείται κανονικά.

Από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου αν σε υπάλληλο προκύπτουν αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που ελάμβανε με το σημερινό σύστημα, προβλέπεται η διατήρηση των αποδοχών του με την διαφορά του ποσού σε προσωπική διαφορά η οποία θα συμψηφίζεται με μελλοντική αύξηση του βασικού μισθού του υπαλλήλου λόγω κανονικής μισθολογικής εξέλιξης, βάσει ετών υπηρεσίας και όχι λόγω προωθημένης εξέλιξης ή λήψης επιδόματος θέσης ευθύνης.

Σε περίπτωση που με την νέα κατάταξη προκύπτει αύξηση των αποδοχών η προσωπική διαφορά θα καταβάλλεται σε βάθος τετραετίας σε ισόποσες δόσεις.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που χρόνος αργίας, διαθεσιμότητας, άνευ αποδοχών κ.λ.π. δεν αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα, δεν αναγνωρίζεται ούτε και για τη μισθολογική του εξέλιξη.

Οι εισαγωγικοί βασικοί μισθοί  είναι:

Για υπαλλήλους ΥΕ  780 ευρώ, για τους υπαλλήλους ΔΕ   858 ευρώ ΠΙΝΑΚΑΣ 2.

Για υπαλλήλους ΤΕ 1.037 ευρώ , για ΠΕ 1.092 ευρώ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

Η διαφορά από κλιμάκιο σε κλιμάκιο είναι :

Για την κατηγορία  Υ.Ε. 43 ευρώ.

Για την κατηγορία  Δ.Ε. 60 ευρώ

Για την κατηγορία  Τ.Ε. 55 ευρώ

Για την κατηγορία  Π.Ε. 59 ευρώ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΤΗ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΔΕ

ΥΕ

0-3

ΜΚ1

858

780

3-6

ΜΚ2

918

823

6-9

ΜΚ3

978

866

9-12

ΜΚ4

1038

909

12-15

ΜΚ5

1098

952

15-18

ΜΚ6

1158

995

18-21

ΜΚ7

1218

1038

21-24

ΜΚ8

1278

1081

24-27

ΜΚ9

1338

1124

27-30

ΜΚ10

1398

1167

30-33

ΜΚ11

1458

1210

33-36

ΜΚ12

1518

1253

36-39

ΜΚ13

1578

1296

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΤΗ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΠΕ

ΤΕ

0-2

ΜΚ1

1092

1037

2-4

ΜΚ2

1151

1092

4-6

ΜΚ3

1210

1147

6-8

ΜΚ4

1269

1202

8-10

ΜΚ5

1328

1257

10-12

ΜΚ6

1387

1312

12-14

ΜΚ7

1446

1367

14-16

ΜΚ8

1505

1422

16-18

ΜΚ9

1564

1477

18-20

ΜΚ10

1623

1532

20-22

ΜΚ11

1682

1587

22-24

ΜΚ12

1741

1642

24-26

ΜΚ13

1800

1697

26-28

ΜΚ14

1859

1752

28-30

ΜΚ15

1918

1807

30-32

ΜΚ16

1977

1862

32-34

ΜΚ17

2036

1917

34-36

ΜΚ18

2095

1972

36-38

ΜΚ19

2154

2027

Επιδόματα:

Προβλέπεται η αύξηση των επιδομάτων σε όσους κατέχουν θέσεις ευθύνης  κατά μέσο όρο 14% περίπου, ήτοι:

 

Γενικός Διευθυντής:    από 900 €     σε 1.000 €

Διευθυντής:                 από 400 €     σε 450 €

Υποδιευθυντής:           από 300 €     σε 350 €

Τμηματάρχης:             από 250 €      σε 300 €

 

Η αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο ακέραιο με την εφαρμογή του νέου συστήματος.

Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, παραμένει στο ίδιο ύψος και συνεχίζει να καταβάλλεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Το επίδομα των απομακρυσμένων - παραμεθορίων περιοχών εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί μέχρι τις 31.3.2016 καθορίζονται εκ νέου οι περιοχές που δικαιολογούν τη χορήγηση του ως άνω επιδόματος µε κριτήριο τη δυσκολία πρόσβασης λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας και της ορεινότητας των περιοχών.

Το επίδομα οικογενειακής παροχής, παραμένει στο ίδιο ύψος και συνεχίζει να καταβάλλονται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

  πενήντα (50) ευρώ για ένα (1) τέκνο

  εβδομήντα (70) ευρώ συνολικά για δύο (2) τέκνα

  εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για τρία (3) τέκνα

  εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για τέσσερα (4) τέκνα και προσαυξάνεται κατά

     εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

 

       2)  Επιπτώσεις από τις αλλαγές που προβλέπει το  Νόμος για την ηλικία συνταξιοδότησης και τα έτη ασφάλισης.

 

35ετία

Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που ήθελαν να συνταξιοδοτηθούν με 35ετία βασίζονταν στο γεγονός ότι η εν λόγω Προϋπόθεση «κλείδωνε» με τη συμπλήρωση 25 ετών Πραγματικής ασφάλισης.

Δημόσιος υπάλληλος που είχε συμπληρώσει το 2010 την  απαραίτητη 25ετία δικαιούτο συνταξιοδότηση με 35ετία στα 58, όταν η 25ετια συμπληρωνόταν το 2011 δικαιούτο σύνταξη με 36ετία στα 58 ενώ όταν η 25ετία συμπληρωνόταν το 2012 τότε ο υπάλληλος δικαιούτο σύνταξη με 37ετία στα 59.

Για όλες αυτές τις Περιπτώσεις επέρχεται αύξηση του ορίου ηλικίας ανάλογα με το πότε συμπληρώνεται αθροιστικά τόσο το 58ο ή το 59ο  έτος της ηλικίας αλλά και η 35ετία αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε εν αναμονή έκδοσης των σχετικών εγκυκλίων από την αντίστοιχη διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κρότους.

Για Παράδειγμα άνδρας υπάλληλος που είχε “θεμελιώσει» το 2010 και γίνεται 58 ετών τον 9/2016 και έχει ήδη συμπληρώσει την 35ετία, θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση 59 ετών της ηλικίας του.

Αντίθετα υπάλληλος με 25ετια το 2010, που είναι 54 ετών σήμερα θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στα 60.

Τέλος γυναίκα υπάλληλος που είχε «θεμελιώσει» με 25ετια το 2010 και είναι σήμερα 50 ετών ενώ θα μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί με 35ετια στα 58, Πλέον θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με το καθεστώς των35 ετών με τη συμπλήρωση του 62ου  έτους της ηλικίας της.

 

25ετα

Μεγάλη αύξηση της ποινής μείωσης στις συντάξεις τους έχουν οι ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) που θα αποχωρήσουν εντός του 2016 με μειωμένη σύνταξη. Αυτό καθώς στην περίπτωση εξόδου η ποινή υπολογίζεται με βάση το νέο όριο πλήρους σύνταξης και όχι με βάση το ποσοστό για το οποίο είχε «θεμελιώσει» ο ασφαλισμένος μέχρι την 19η Αυγούστου του 2015 οπότε και ψηφίστηκε ο νέος νόμος 4336/2015.

Επιπρόσθετα ο ασφαλισμένος που θα αποχωρήσει με μειωμένη σύνταξη θα επιβαρυνθεί με ποινή μείωσης 10% μέχρι συμπληρώσεως του νέου ορίου πλήρους συνταξιοδότησης γεγονός που καθιστά ουσιαστικά απαγορευτική την έξοδο.

Αντίθετα όσοι ασφαλισμένοι και ασφαλισμένες δεν είχαν συμπληρώσει το όριο ηλικίας εξόδου με πρόωρη/μειωμένη σύνταξη θα δουν ΚΑΙ το όριο ηλικίας να αυξάνεται.

 

Συγκεκριμένα:

- εάν η 25ετια συμπληρώθηκε το 2010 τότε η συνταξιοδότηση με μειωμένη σύνταξη μπορούσε να γίνει στα 55 για τις γυναίκες οι οποίες εφόσον συμπληρώνουν το 55ο  έτος της ηλικίας το 2016 τότε θα μπορούν να φύγουν στα 58. Αντίστοιχα το όριο για τους άνδρες για μειωμένη σύνταξη ήταν το 60ο  που εφόσον συμπληρώνεται το 2016 τότε πλέον είναι το 61ο  και 9 μήνες.

- εάν η 25ετια συμπληρώθηκε το 2011 τότε η συνταξιοδότηση με μειωμένη σύνταξη μπορούσε να γίνει για άνδρες και γυναίκες υπαλλήλους στα 56 εφόσον όμως συμπληρώνεται το 56ο  έτος της ηλικίας το 2016 τότε θα μπορούν να φύγουν στα 58 και 9μνες.

- εάν η 25ετια συμπληρώθηκε το 2012 τότε η συνταξιοδότηση με μειωμένη σύνταξη μπορούσε να γίνει για άνδρες και γυναίκες υπαλλήλους στα 58 εφόσον όμως συμπληρώνεται το 58ο  έτος της ηλικίας το 2016 τότε θα μπορούν να φύγουν στα 60 και 3μήνες.

Για Παράδειγμα γυναίκα υπάλληλος που είχε «θεμελιώσει» με 25ετια το 2010 και είναι σήμερα 54 ετών ενώ θα μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί στα 55 της το 2016 με μειωμένη σύνταξη πλέον θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του 58ου  έτους της ηλικίας της.

Επίσης για Παράδειγμα άνδρας υπάλληλος που είχε «θεμελιώσει» το 2011 και γίνεται 56 ετών το 2016 ενώ θα αποχωρούσε με μειωμένη σύνταξη τώρα θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί πλέον με τη συμπλήρωση 58 ετών και 9 μηνών της ηλικίας του.

Για την πλήρη σύνταξη οι αλλαγές στην 25ετια έχουν ως εξής:

- εάν η 25ετα συμπληρώθηκε το 2010 τότε η συνταξιοδότηση με πλήρη μπορούσε να γίνει στο 60 για τις γυναίκες, όσες τώρα  συμπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας το 2016 θα μπορούν να φύγουν στα 61 και 9 μήνες. Αντίστοιχα το όριο για τους άνδρες για πλήρη σύνταξη ήταν το 65ο  τώρα εφόσον το 65ο συμπληρώνεται το 2016  φεύγουν στο 65ο και 6 μήνες.

- εάν η 25ετα συμπληρώθηκε το 2011 τότε η συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη μπορούσε να γίνει για άνδρες και γυναίκες υπάλληλους στα 61, εφόσον όμως συμπληρώνεται το 61ο   έτος της ηλικίας το 2016   μπορούν να φύγουν στο 62ο  και 6 μήνες.

- εάν η 25ετα συμπληρώθηκε το 2012 τότε η συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη μπορούσε να γίνει για άνδρες και γυναίκες υπαλλήλους στο 63ο  εφόσον όμως συμπληρώνεται το 63ο  έτος της ηλικίας το 2016  θα μπορούν να φύγουν στο 64ο .

 

Γονείς

Οι γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες), τρίτεκνοι και άνω, ασφαλισμένοι του Δημοσίου που είχαν θεμελιωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης και επιθυμούσαν να συνταξιοδοτηθούν ανάλογα με το έτος θεμελίωσης στα 50 ή στα 52 ή στα 55 θα δουν το όριο  ηλικίας τους να αυξάνεται από 3 έτη τουλάχιστον μέχρι 6 έτη και 9 μήνες πράγμα που σημαίνει υποχρεωτική παραμονή στην εργασία.

- Για Παράδειγμα μητέρα ανηλίκου, υπάλληλος με 25ετια το 2010 που συμπληρώνει το 50ο έτος της ηλικίας της το 2016 ενώ θα μπορούσε να αποχωρήσει στα 50, πλέον θα μπορεί να αποχωρήσει στο 56ο  και 9 μήνες.

- Τρτεκνος δημόσιος υπάλληλος που είχε θεμελιώσει δικαίωμα με 25ετια το 2011 για τα 52 και συμπληρώνει το εν λόγω όριο ηλικίας εντός του 2016 ενώ μπορούσε να αποχωρήσει στην ηλικία των 52 ετών με το νέο όριο ηλικίας θα μπορεί να αποχωρήσει στην ηλικία των 56 ετών και 9 μηνών.

- Πατέρας ανηλίκου που είχε θεμελιώσει δικαίωμα με 25ετα το 2012 μπορούσε να αποχωρήσει στην ηλικία των 55 ετών που συμπληρώνει το 2016, πλέον θα μπορεί να αποχωρήσει στην ηλικία των 58 ετών.ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Όρια ηλικίας για το 2016

Ηλικία

Ηλικία Συνταξιοδότησης

55 και 37ετία

56 και 8 μήνες

58 και 35ετία

59

59 και 35ετία

59 και 8 μήνες

60 και 35ετία

60 και 5 μήνες

Όρια ηλικίας για γονείς το 2016

Ηλικία

Ηλικία Συνταξιοδότησης

50

56 και 9 μήνες

52

56 και 9 μήνες

55

58

57

59 και 6 μήνες

58

60 και 3 μήνες

60

61 και 9 μήνες

Για την ΕΕ της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ

Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Λ. Καράμπαρπας
Θ. Αλατεράς
τηλ. 6983501845
τηλ. 6955080107