Αρ.Πρωτ.: 592                                                                          Αθήνα: 07/07/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ σας ενημερώνει ότι με το Αρ. Φύλλου 3958 δημοσιεύθηκε στις 5 Ιουλίου 2024 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών - Εθνικής Άμυνας - Υγείας - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για τον καθορισμό του μηνιαίου επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ) των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και της Δημόσιας Επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.», κατά κατηγορία εκπαίδευσης, κλάδο/ειδικότητα και Υπηρεσία, ως εξής:

 Α) Κατηγορία πρώτη (Α’ ) σε διακόσια ευρώ (200€).

 Β) Κατηγορία δεύτερη (Β’ ) σε εκατόν εξήντα πέντε ευρώ (165€).

 Γ) Κατηγορία τρίτη (Γ’ ) σε εκατόν πενήντα ευρώ (150€).

 Δ) Κατηγορία τέταρτη (Δ’ ) σε εκατόν πέντε ευρώ (105€).

 Ε) Κατηγορία πέμπτη (Ε’) σε εβδομήντα ευρώ (70€).

 Παρακάτω κατατάσσονται οι υπάλληλοι κατά κατηγορία εκπαίδευσης, κλάδο/ειδικότητα και Υπηρεσία.

Οι Υπάλληλοι που απασχολούνται στα στρατιωτικά εργοστάσια, στρατιωτικά αεροδρόμια και ελικοδρόμια, στους ναυστάθμους, στο Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ), στα συνεργεία επισκευής εγκαταστάσεων, στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σχηματισμούς, στα πλωτά μέσα και λιμενικές εγκαταστάσεις.

Οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου Οδηγών οι οποίοι απασχολούνται πλήρως και αποκλειστικώς ως οδηγοί ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, λεωφορείων, ειδικών οχημάτων μεταφοράς πυρομαχικών και εύφλεκτων καυσίμων και ρυμουλκών οχημάτων, κατατάσσονται στην Κατηγορία Γ’ του άρθρου 1 της παρούσας.

Γενικές Ρυθμίσεις

1. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους, στους κλάδους, στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του.

2. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση απόσπαση, μετάταξη, μετάθεση, διάθεση) από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τις συνθήκες εργασίας, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως  η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.

3. Το ανωτέρω επίδομα δεν καταβάλλεται σε προσωπικό που ασκεί αποκλειστικά διοικητικής φύσεως καθήκοντα.

4. Σε περίπτωση που ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 3528/2007, και τα καθήκοντα αυτά δε δικαιολογούν την καταβολή του επιδόματος, το επίδομα παύει να καταβάλλεται, από την ανάληψη των νέων καθηκόντων. Σε περίπτωση που στον υπάλληλο ανατίθεται η άσκηση καθηκόντων άλλου κλάδου ή ειδικότητας σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις και η άσκηση αυτών των καθηκόντων δικαιολογεί την καταβολή επιδόματος, το επίδομα καταβάλλεται για όσο χρόνο προβλέπεται η νόμιμη ανάθεση των καθηκόντων.

5. Σε περίπτωση μείωσης των ωρών εργασίας το επίδομα συμπεριλαμβάνεται στην αναλογική μείωση των αποδοχών του υπαλλήλου σύμφωνα με την παρ. 1Α του άρθρου 51 του ν.3528/2007 και τις κείμενες διατάξεις.

6. Το επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται για όσο διάστημα οι δικαιούχοι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (όπως ενδεικτικά κανονικές, ειδικές, άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως οκτώ (8) ημέρες κατ’ έτος, καθώς και αναρρωτική άδεια που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς φορέων κοινωνικής ασφάλισης και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά (εισαγωγή, εξιτήριο, σχετικές γνωματεύσεις).

7. Εάν ο υπάλληλος τελεί σε συνδικαλιστική άδεια, το επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται. Στις περιπτώσεις όμως που η συνδικαλιστική άδεια χορηγείται στους υπαλλήλους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους ως μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων με πλήρη απαλλαγή καθηκόντων τους το επίδομα παύει να καταβάλλεται ισοχρόνως.

8. Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.

9. Ενδεχόμενες αυξήσεις ή μειώσεις του επιδόματος σε σχέση με το ήδη καταβαλλόμενο κατά την 1.1.2024 δεν επηρεάζουν το ύψος τυχόν προσωπικής διαφοράς που καταβάλλεται στον δικαιούχο.

10. Στις περιπτώσεις που, βάσει της παρούσας απόφασης, προβλέπεται καταβολή χαμηλότερου επιδόματος σε σχέση με το νομίμως καταβαλλόμενο επίδομα κατά την 1.1.2024, τα επιπλέον ήδη καταβληθέντα ποσά, κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι την εφαρμογή της, αλλά όχι πέραν της 31.7.2024, δεν αναζητούνται.

11. Στις περιπτώσεις, που βάσει της παρούσας απόφασης, προβλέπεται καταβολή υψηλότερου επιδόματος σε σχέση με το νομίμως καταβαλλόμενο επίδομα κατά την 1.1.2024, η προκύπτουσα διαφορά θα καταβληθεί στο ακέραιο.

12. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται κατά το μέρος που αντίκεινται σε αυτήν: α) οι υπ’ αρ. οικ.2/16519/0022/24.2.2012 (Β’ 465) και 2/31081/0022/30.4.2012 (Β’ 1399) κοινές υπουργικές αποφάσεις και κάθε άλλη υπουργική απόφαση που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, β) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, ρήτρα ή όρος συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας, που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

13. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.1.2024.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Τελικά δεν υπερίσχυσε το αρχικό σενάριο που μας είχε κοινοποιηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τον Ιανουάριο του 2022, που προέβλεπε την κατάργηση του επιδόματος σε αρκετές ειδικότητες και μειώσεις σε πολλές άλλες, με ελάχιστες αυξήσεις σε μια μικρή μειοψηφία εργαζομένων, όπως είχαμε ενημερώσει με το Δελτίο Τύπου της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ στις 16 Φεβρουαρίου 2022.

Μαζική ήταν συμμετοχή των εργαζομένων που διαμαρτυρήθηκαν για την περικοπή του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, ζητώντας την άμεση απόσυρση του απαράδεκτου πορίσματος της Επιτροπής και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου από μηδενική βάση στη στάση εργασίας στις 18 Φεβρουαρίου 2022, που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ με την συμμετοχή της Ομοσπονδίας μας με πανελλαδικές συγκεντρώσεις στις εισόδους των υπηρεσιών σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και για την Αθήνα στην είσοδο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Στην συνέχεια η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ μετά από αρκετές συναντήσεις απόστειλε επιστολές στους αρμόδιους φορείς, στις 24 Φεβρουαρίου 2023 και 21 Μαρτίου 2024 καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να μην γίνουν περικοπές δικαιούχων ειδικοτήτων και μειώσεις χρηματικών ποσών του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Προτείνοντας να  αποκατασταθούν οι αδικίες, να επεκταθεί το επίδομα σε νέους κλάδους και ειδικότητες και να γίνουν αυξήσεις των χρηματικών ποσών σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ θεωρεί ότι το νέο νομοθέτημα της μεταρρύθμισης του καθεστώτος του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας για το ΥΠΕΘΑ κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, έχουν ληφθεί υπόψη η πλειοψηφία των προτάσεων των επιστολών μας. Έχουν αποκατασταθεί οι περισσότερες αδικίες του παρελθόντος και έχουν ενταχθεί στους δικαιούχους του επιδόματος νέες κατηγορίες και ειδικότητες εργαζομένων και υπάρχουν αυξήσεις σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι κλάδοι/ειδικότητες οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους του επιδόματος. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα καταθέσουμε υπόμνημα στους αρμοδίους φορείς με συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης, ώστε να αποκατασταθούν οι νέες αδικίες που έχουν παρουσιαστεί.

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Τ.Κ.Ε - Υ.ΕΘ.Α

 Ο Προέδρος                                                Ο Γεν Γραμματέας

Θωμάς Αλατεράς                                          Φώτιος Δημόπουλος

                                                                    6934261339 & 6955080107                                                       6937433304