Μετά από σχετική πρόταση της κ. Ειδικής Γραμματέα και αντίστοιχη ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας από τον κ. ΥΕΘΑ, ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε ο ν. 4598/19 (ΦΕΚ 36/Α’/2019), ο οποίος με το άρθρο 20 τροποποιεί τις κάτωθι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα :

1. Στο άρθρο 85 του Υ.Κ προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η επιμόρφωση που παρέχεται από τη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των Ενόπλων Δυνάμεων μοριοδοτείται με δέκα (10) μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης και ανώτατο όριο τα σαράντα (40) μόρια.».

Η ανωτέρω τροποποίηση του Υ.Κ. είναι αποτέλεσμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα, ο οποίος ξεκίνησε με πρωτοβουλία της κυρίας Ειδικής Γραμματέα και έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου εκπαίδευσης για τους πολιτικούς υπαλλήλους, εντός του ΥΠΕΘΑ. Βασικός πυλώνας της ανωτέρω δράσης τίθεται η ΣΠΗΥ, ο ρόλος της οποίας αναβαθμίζεται σε ότι αφορά την εκπαίδευση των πολιτικών υπαλλήλων. Η εκπαίδευση στην ανωτέρω Σχολή θα πραγματοποιείται τόσο με προγράμματα e-learning, όσο και με επιμορφωτικά προγράμματα που διεξάγονται με φυσική παρουσία. Προς υλοποίηση του ανωτέρω στόχου ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας συνεργάζεται με την Εxpertise France (πρόκειται για την Τεχνική Βοήθεια που έχει λάβει η Ελλάδα για την Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα), προκειμένου να δημιουργήσει προγράμματα e-learning τα οποία θα έχουν ως στόχο την κάλυψη μίας ευρείας γκάμας εκπαιδευτικών αναγκών και θα παρέχουν τη δυνατότητα και στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε Μονάδες-Υπηρεσίες εκτός Αττικής να επιμορφωθούν. Οι ανωτέρω δράσεις είναι πιλοτικές για τον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα και στόχος είναι στη συνέχεια να εφαρμοστούν και σε άλλους Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου.

2. Το άρθρο 86 του Υ.Κ. τροποποιείται ως εξής :

α) Στην περίπτωση δ’ της παρ.1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

« Ειδικά για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του ΥΠΕΘΑ, σε περίπτωση που δεν υπάρχει Γενικός Γραμματέας, ως μέλος ορίζεται ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου που προΐσταται των υπηρεσιών του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα.».

Η ανωτέρω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ), το οποίο θα προβεί στην επιλογή του Υποδιοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), θέση ευθύνης η οποία, με βάση το άρθρο 35 του π/δ. 79/18 «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», πληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007. Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω ρύθμιση δεν μπορούσε να τύχει εφαρμογής στο ΥΠΕΘΑ, λόγω έλλειψης Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο.

β) Η περίπτωση β’ της παρ.6Α αντικαθίσταται ως εξής:

«β)Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού κάθε Γενικού Επιτελείου, έκαστο για την υλοποίηση των διαδικασιών επιλογής προϊσταμένων έτερου Γενικού Επιτελείου (Στρατού, Ναυτικού ή Αεροπορίας) κατόπιν δημόσιας κλήρωσης».

Με τη ρύθμιση αυτή αποκλείεται η συμμετοχή του ιδίου προσώπου ως μέλους του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) και ως υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων των τριών Γενικών Επιτελείων. Για λόγους διαφάνειας, ο καθορισμός του Γενικού Επιτελείου γίνεται με δημόσια κλήρωση.

Με τις ανωτέρω διατάξεις, συμπληρώνεται και ενισχύεται το θεσμικό πλαίσιο για την εκκίνηση της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως αυτές καθορίστηκαν στον πρόσφατα εκδοθέντα Οργανισμό Πολιτικού Προσωπικού (π.δ. 79/18). Εγχείρημα το οποίο εντάσσεται στη Στρατηγική της Κυβέρνησης για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, η οποία διέπεται από τις αρχές της αξιοκρατίας, διαφάνειας, αμεροληψίας και βέλτιστης διαχείρισης των ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα.

Άλλωστε, η Διοικητική Μεταρρύθμιση στο ΥΠΕΘΑ αποτελεί πάγιο αίτημα του Πολιτικού Προσωπικού του Υπουργείου και στόχο - όραμα της κ. Ειδικής Γραμματέα, έτσι όπως σχεδιάζεται και υλοποιείται την τελευταία τριετία, μέσα από αντίστοιχες δράσεις (ενδεικτικά, έκδοση Οργανισμού Π.Π., εκπόνηση Ειδικών Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας, κατάρτιση Ψηφιακού Οργανογράμματος, σχεδιασμός εκπαιδευτικής πολιτικής).