Με το ΦΕΚ 944 τευχος Β 10/03.2021 ρυθμίζεται ο τρόπος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α.

Εφόσον ο φορέας (Υπουργείο) επιλέξει τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η διαδικασία αυτή θα προβλέπεται ρητώς στην απόφαση προκήρυξης των εκλογών που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 υπουργικής απόφασης.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας:

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δύνανται να τύχουν εφαρμογής αποκλειστικά σε όσους φορείς δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εκλογής αιρετών εκ-
προσώπων, η οποία προβλεπόταν να έχει διενεργηθεί έως τέλος Δεκεμβρίου 2020.

2. Το αρμόδιο όργανο εκδίδει απόφαση για την ημερομηνία διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η οποία θα πρέπει να προσδιοριστεί το αργότερο έως και
τις 30/6/2021. Βάσει της καθορισθείσας ημερομηνίας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας προσδιορίζονται αντιστοίχως και οι σχετικές προθεσμίες για ενέργεια, όπως προβλέπονται στις διατάξεις της παρούσας.

3. Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπό στοιχεία ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 απόφασης, δικαίωμα συμμετοχής στην ηλεκτρονική ψηφοφορία έχουν μόνο οι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν έχουν ψηφίσει δι’ αλληλογραφίας, οπότε και μόνο αυτοί με
αποκλειστική ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής και της διεξάγουσας αρχής- καταχωρίζονται από τον Διαχειριστή στη σχετική πλατφόρμα.

4. Κατ’ εξαίρεση, με την απόφαση της παρ. 2 του παρόντος, δύναται το αρμόδιο όργανο να ακυρώσει την ήδη διενεργηθείσα ψηφοφορία δια αλληλογραφίας και να εφαρμοστούν αποκλειστικά οι διατάξεις της παρούσας για το σύνολο των εκλογέων που περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

πατήστε εδώ να δείτε το ΦΕΚ