Διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τεχνικών Κλάδων Εργαζομένων -Υ.ΕΘ.Α. (ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ)

Η Ομοσπονδία σύμφωνα με την νομοθεσία είναι Δευτεροβάθμιος Συνδικαλιστικός Φορέας και Διοικείται από το Γενικό Συμβούλιο(Γ.Σ.), που ο αριθμός των μελών του καθορίζονται σε 25 και της 11 μελούς Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.), η οποία είναι υποσύνολο του Γενικού Συμβουλίου και εκλέγεται από αυτό.