Απόφαση του Άρειου Πάγου 225/1997, Τμήμα Β΄ Πολιτικό

 Οι υποχρεώσεις του «τεχνικού ασφάλειας» στην επιχείρηση.
Από τις συνδυασμένες διατάξεις του Ν. 1568/85 που αναφέρονται στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων προκύπτει ότι, ο «τεχνικός ασφάλειας» -για την πρόσληψη του οποίου απαιτείται έγγραφη σύμβαση εργασίας, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται στην Τοπική Επιθεώρηση Εργασίας- έχει υποχρέωση να ελέγχει τις τυχόν ελλείψεις των τεχνικών εγκαταστάσεων του εργοδότου και να προτείνει σ΄ αυτόν μέτρα αντιμετωπίσεως των κινδύνων και της ασφαλούς λειτουργίας και συντηρήσεως των μηχανημάτων. - Ο ανωτέρω έλεγχος πρέπει να είναι ουσιαστικός, οι δε προκύπτουσες παρατηρήσεις οφείλεται να καταχωρούνται, σε ειδικό βιβλίο της επιχειρήσεως μέσω του οποίου λαμβάνει γνώση ο εργοδότης. - Η τήρηση του ειδικού τούτου βιβλίου – που θεωρείται και από την Επιθεώρηση Εργασίας – είναι υποχρεωτική όταν μάλιστα πρόκειται για έγγραφες υποδείξεις του τεχνικού ασφαλείας και δεν απόκειται στην διακριτική ευχέρεια τούτου να τις γνωστοποιεί στον εργοδότη με άλλον τρόπο.

Πλήρη Κείμενα

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/225-97.1110031071536.pdf