Σας ενημερώνουμε ότι με τη διάταξη του άρθρου 489 του ν.4781/2021 (Α΄31), παρατείνεται η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, μέχρι 30/06/2021.

Επιστολή – Παράταση θητείας αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων του Δημοσίου

ΨΛΩΞ46ΜΤΛ6-ΨΚΔ