ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:229                                                                     Αθήνα: 20-11-2015 

Προς : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο

            Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα

            Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΘΑ κ. Ιωάννη Ταφύλλη

 

Απόφαση Γενικού Συμβουλίου

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ συνήλθε σε συνεδρίαση προκειμένου να διαμορφωθούν οι θέσεις της Ομοσπονδίας για τα  ζητήματα που αφορούν χιλιάδες συναδέλφους μας στο ΥΠΕΘΑ και κατ’ επέκταση στο Δημόσιο Τομέα.

Μετά το πέρας της πολύωρης συνεδρίασης αποφασίστηκε το νέο διεκδικητικό πλαίσιο το οποίο κρίνεται σκόπιμο να ανακοινωθεί σε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία της Ομοσπονδίας μας και με δική τους ευθύνη σε όλα τα μέλη τους.

Υπήρξε ανάλυση των σημερινών δεδομένων έτσι όπως διαμορφώνονται, έντονος προβληματισμός για τις δυνατότητες  βελτίωσης πολλών θεμάτων.

Η μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωσητων τεχνικών υπαλλήλων στα τεχνικά σωματεία, με στόχο τη διάδοση του αγωνιστικού πνεύματος, την ενεργή συμμετοχή, αλλά και ενωτικό πνεύμαπου χαρακτηρίζει την ομοσπονδία μας, είναι το εφαλτήριο, για την επίλυση των θεμάτων που μας απασχολούν και πρέπει να τεθούν άμεσα στη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας, καθώς και στα συναρμόδια Υπουργεία, για ενταχθούν επιτέλους στην οδό της επίλυσης.

Τα θέματα που απασχολούν τους τεχνικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ  αναλύονται ως εξής:

1.   Αναβάθμιση των χώρων εργασίας των εργοστασίων, Ναυστάθμων και των Μονάδων συντήρησης και επισκευής των Ενόπλων Δυνάμεων, με αξιοποίηση των εκθέσεων εκτίμησης κινδύνου των τεχνικών ασφαλείας και γιατρών εργασίας, προκειμένου  να γίνουν παρεμβάσεις  βελτίωσης των συνθηκών εργασίας. 

2.   Πρόσληψη κατά προτεραιότητα των υπολοίπων τεχνικών της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 5Κ & 6Κ/2008.

Επίσης προτείνουμε να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός μέσω ΑΣΕΠ άμεσα, για προσλήψεις Επιστημονικού και Τεχνικού προσωπικού. Παράλληλα  το ΥΠΕΘΑ να είναι φορέας υποδοχής υπαλλήλων από την κινητικότητα. Να εξετασθεί η επαναλειτουργία  σχολών μαθητείας, ή να υπάρξει συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα  για δημιουργία εξειδικευμένων  τεχνικών οι οποίοι θα στελεχώσουν  τις παραγωγικές δομές του ΥΠΕΘΑ   

3.   Σύγχρονος οργανισμός πολιτικού προσωπικού, όπου θα προβλέπονται θέσεις ευθύνης σε πολιτικό προσωπικό. (σε όλη την πυραμίδα των παραγωγικών δομών σε εργοστάσια ,ναυστάθμους κλπ). Αξιοποίηση – τοποθέτηση του συνόλου του προσωπικού (στρατιωτικού και πολιτικού) σε θέσεις ευθύνης, με βάση τις γνώσεις και την εμπειρίας τους. Σύγχρονος  σχεδιασμός  με στρατηγική και στόχους των Μονάδων κατασκευής, συντήρησης και επισκευής των Ενόπλων Δυνάμεων, που θα έχει σαν αποτέλεσμα  την μεγιστοποίηση της απόδοσης των τεχνικών  υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ.

 4.   Να θεσμοθετηθεί αντιστοίχιση των βαθμών του πολιτικού προσωπικού, με αυτούς των στρατιωτικών.

 5.   Η τοποθέτηση-αναπλήρωση  προϊσταμένων των Μονάδων να γίνεται με βάση την νομοθεσία και να επιλέγονται οι πλέον κατάλληλοι για τον κάθε τομέα. Προτείνουμε ο εισηγητής για τις θέσεις ευθύνης τεχνικών ειδικοτήτων να είναι τεχνικός υπάλληλος, επίσης  στον διορισμό των μελών για το υπηρεσιακό συμβούλιο τα δύο μέλη να είναι διευθυντές  τεχνικών κλάδων από παραγωγικές Μονάδες.  

 6.   Επαναφορά της συμπληρωματικής ΚΥΑ που είχε δρομολογηθεί για χορήγηση ανθυγιεινού και επικινδύνου επιδόματος.Λόγω των κοινοβουλευτικών εκλογών του πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιανουάριου 2015, δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία που είχε ξεκινήσει, δυνάμει του άρθρου 67 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄/11-2-2014), για την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, για την τροποποίηση της κοινής Υπουργικής Απόφασης του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας για την εξάλειψη των αδικιών που είχαν εντοπιστεί μετά την εφαρμογή της υφιστάμενης ΚΥΑ. Ως εκ τούτου ζητήσαμε να ενεργοποιηθεί εκ΄ νέου η ανωτέρω διαδικασία, με νέες καταληκτικές ημερομηνίες, ώστε να δοθεί εκ νέου η εξουσιοδότηση στους φορείς του Δημοσίου, για την έκδοση απόφασης για το καθορισμό επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε κατηγορίες προσωπικού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 15 παρ. 1 του ν.4024/2011.

 7.   Έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται από το Ν.4024/2011 για την αναγνώριση μέχρι 7 χρόνια προϋπηρεσίας από τον Ιδιωτικό Τομέα.

 8.   Έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται από τον ισχύοντα Δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα στην παρ.5 του άρθρου 48, για προσαύξηση της κανονικής  άδειας  των υπαλλήλων που ασχολούνται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες.

 9.   Κατάργηση του Ν.4250/2014 για την συγκριτική «αξιολόγηση», καθώς επίσης και τη βαθμολογία των υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ, του έτους 2013, που πραγματοποιήθηκε  σύμφωνα με το ανωτέρω νόμο. Στο νέο σύστημα αξιολόγησης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των Ενόπλων Δυνάμεων.

 10.  Ενιαίο Μισθολόγιο στο Δημόσιο.  Άμβλυνση των μεγάλων μισθολογικών διαφορών (προσωπικών διάφορων).(Οι υπάλληλοι του ΥΠΕΘΑ, μισθολογικά είναι ουραγοί σε σύγκρισημε τους υπαλλήλους των άλλων υπουργείων).  Άρση της μισθολογικής και βαθμολογικής καθήλωσης με την επανακατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια και βαθμούς με βάση την πραγματική προϋπηρεσία.

 11.  Ζητούμε να θεσμοθετηθούν, Κλαδικές Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο. Το ΥΠ.ΕΘ.Α έχει πολλές ιδιαιτερότητες που μπορούν να αντιμετωπιστούν με το θεσμό αυτό.

 12.  Εσωτερική και εξωτερική επιμόρφωση του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού.

 13.  Επαναχορήγηση γάλατος σε αυτούς που εργάζονται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες.

 Για την ΕΕ της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ

Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Λ. Καράμπαρπας
Θ. Αλατεράς
τηλ. 6983501845
τηλ. 6955080107