ΑΣΕΠ

Ανακοίνωση απο το ΑΣΕΠ για το προσωπικό που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατ’ εφαρμογή κοινών υπουργικών αποφάσεων και διαπιστωτικών πράξεων οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90 του N. 4172/2013(Α'167), όπως ισχύει.

Εκδόθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες της Κινητικότητας

ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ για να ενημερωθείτε ποιοι μετακινούνται και ποιοι παραμένουν σε διαθεσιμότητα ΕΔΩ