ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ Με αφορμή την διανομή των φύλλων αξιολόγησης υπενθυμίζει και ενημερώνει τους τεχνικούς συναδέλφους ότι η θέση της Ομοσπονδίας είναι αυτή που εκφράζει η ΑΔΕΔΥ να μην συμμετέχουν οι συνάδελφοι στη διαδικασία αξιολόγησης, να μην συμπληρώνουν και να μην καταθέσουν τα ατομικά φύλλα αξιολόγησης.

Σχετικά σας ενημερώνουμε ότι από την ΑΔΕΔΥ έχουν γίνει:

α. Εξώδικο προς όλα τα υπουργεία ενάντια στην προσχηματική αξιολόγηση.

β. Προς το ΣΤΕ αίτηση ακύρωσης των υπουργικών αποφάσεων για την αξιολόγηση.

Στην έκθεση αξιολόγησης όποιοι από τους τεχνικούς συναδέλφους θέλουν στην παράγραφο  Γ(γ) δυσχέρειες και προβλήματα μπορούν να γράψουν το παρακάτω κείμενο……..

 

«Δηλώνω ότι θεωρώ την ποσόστωση, ως εντελώς αντισυνταγματική, αφού το ζητούμενο το θεωρεί ως δεδομένο, όπως  π.χ. θεωρεί δεδομένο ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό υπαλλήλων δεν θα πρέπει να βαθμολογηθεί βιάσει των προσόντων του, αλλά βάσει της αναγκαιότητας να επιτευχθεί το ποσοστό αυτό.

Το άρθρο 25 παρ.1 του Συνάγματος απαιτεί τον προσδιορισμό των ορίων της αξιολόγησης με βάσει του προορισμού των δημοσίων υπαλλήλων και του δικαιώματος τους να εξελίσσονται και να αξιολογούνται βάσει σαφώς προσδιορισμένων κριτηρίων υπαλληλικής και επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλόλητας σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντα τους. Σύμφωνα με την συνταγματικώς κατοχυρωμένη από το άρθρο 103 παρ.7 εδ. Β΄ του Συνάγματος, αρχή της αξιοκρατίας, δεδομένου  ότι η προτεινόμενη βαθμολογία δεν θα συναρτάται με την ατομική αξία και την ικανότητα επιδόσεων, αλλά με το προκαθορισμένο ποσοστό ανά κλίμακα βαθμολόγησης. Έτσι καλείται ο αξιολογητής να αποφανθεί ποιοι υπάλληλοι κατά την κρίση του θα πρέπει να απολυθούν και όχι να εξελιχθούν υπηρεσιακά.

Επιπροσθέτως  όλες οι τεχνικές εργασίες έχουν κριθεί εκ του αποτελέσματος ως άριστες, προϋπόθεση αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία όλων των επίγειων, θαλάσσιων και εναέριων μέσων και όλων των εγκαταστάσεων του ΥΕΘΑ. Διευκρινίζουμε ότι όλες οι τεχνικές εργασίες αξιολογούνται – επιθεωρούνται και κρίνονται άριστες και ασφαλείς για λειτουργία, όταν αποδίδονται για χρήση. Συνεπώς κάθε αντίθετη βαθμολόγηση μου, δεν θα είναι συμβατή και αντικειμενικώς δίκαια, αλλά και αξιοκρατική.»