Πέμπτη 22 Φεβρουάριος 2018

Αθήνα: 21-01-2016

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:231

Προς :

-  Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Π. Καμμένο

-  Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη

 KOINOΠOIHΣH:

-   Αν. Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δ. Βίτσα

-   Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΘΑ κ. Ι. Ταφύλλη

Θέμα: «Χορήγηση Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας».

 

Κύριοι Υπουργοί,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ σας γνωστοποιεί  ότι καταβολή του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, προέκυψε μετά από την δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ 465/2012 και της τροποποίησης αυτής, ΦΕΚ 1399/2012 μετά από εξουσιοδότηση της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011 και μέχρι σήμερα ισχύουν χωρίς να έχουν τροποποιηθεί. 

Οι ανωτέρω Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις καθόριζαν τα χρηματικά ποσά στις κατηγορίες και τις ειδικότητες του δικαιούχου τεχνικού προσωπικού, τους χώρους εργασίας, τις απαραίτητες προϋποθέσεις χορήγησης και τέλος καθόριζαν το πρόσωπο που μηνιαίως ελέγχει όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις για τη χορήγηση του.

Η Δημοσίευση του ν. 4354/2015 (176/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις», στο άρθρο 18 σχετικά με την καταβολή του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας αναφέρεται, ότι η διάταξη επιφέρει αλλαγή μόνο για το διάστημα των αδειών, που καταβάλλεται το εν λόγω επίδομα. 

Κατόπιν αυτών, από 1-1-2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, το επίδομα αυτό καταβάλλεται μόνο για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε κανονική άδεια καθώς και σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’ έτος.

Η διάταξη αυτή, ωστόσο, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007) και τις προαναφερόμενες Υπουργικές Αποφάσεις καθορισμού επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011, καθώς το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας συγκαταλέγεται μεταξύ των τακτικών αποδοχών και εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος στους δικαιούχους, που  έχουν οριστεί με τις υπουργικές αποφάσεις, όπως προβλέπει και ο πρόσφατος μισθολογικός νόμος. Στο άρθρο 51 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα ορίζονται οι άδειες χωρίς αποδοχές, που χορηγεί η Υπηρεσία στους Υπαλλήλους της και το ανθυγιεινό επίδομα δεν συγκαταλέγεται σε αυτό.

Οι Θεσμοθετημένες άδειες, που χορηγούνται στους Υπαλλήλους με πλήρεις αποδοχές, είναι ενδεικτικά, ηάδειας απουσίας πέντε (5) εργασίμων ημερών σε περίπτωση γάμου και τριών (3) εργασίμων ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου τους ή και συγγενούς έως και β΄ βαθμού, ειδική άδεια μίας (1) έως τριών (3) ημερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ή για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, άδεια δύο (2) ημερών στον πατέρα υπάλληλο σε περίπτωση γέννησης τέκνου ή στην περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηθέν δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του, υπαλλήλων που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας ή που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down οι οποίοι δικαιούνται ειδική άδεια έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο, υπαλλήλων με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω που δικαιούνται από την υπηρεσία κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, μητρότητας και ανατροφής παιδιού, σε αναρρωτική άδεια που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.), υπαλλήλων, οι οποίοι ανταποκρίνονται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, συνδικαλιστικές άδειες, καθώς και υπαλλήλων, οι οποίοι μετέχουν σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία οι οποίοι δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας δύο (2) ημερών.

Μετά από την 1/1/2016 σε όλες αυτές τις προαναφερόμενες θεσμοθετημένες άδειες το τεχνικό προσωπικό ΔΕΝ θα λαμβάνει το ανθυγιεινό και επικίνδυνο επίδομα.

Με αυτό το τρόπο καθίσταται τεράστιο αντικίνητρο στους τεχνικούς υπαλλήλους η χρήση των ανωτέρω αδειών και διευκολύνσεων, που είναι απολύτως απαραίτητες για το προσωπικό που τις δικαιούται  και θα επιφέρουν δια της πλαγίας οδού μεγάλες μισθολογικές μειώσεις. 

Κύριοι Υπουργοί,

 Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ σας παρακαλεί, όπως προβείτε σε ανάλογη διευκρίνηση για να επιλυθεί το πρόβλημα, που έχει ανακύψει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ώστε να είναι δυνατή η χορήγηση στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

 

Για την ΕΕ της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ

Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Λ. Καράμπαρπας
Θ. Αλατεράς
τηλ. 6983501845
τηλ. 6955080107

 

 

 

Επικαιρότητα

Εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την Άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης (των Δημοσίων Υπαλλήλων) της παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.4354/2015
Περισσότερα...
ΑΔΕΔΥ: Κήρυξη Στάσης Εργασίας Δευτέρα 15/01/2018
Περισσότερα...
Το Υπουργείο Οικονομικών απαντά "Κανονικά η καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας"

Περισσότερα...
Καλά Χριστούγεννα

 

Περισσότερα...
Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετική με την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών/αιμοποιητικών κυττάρων σε συνεργασία με το Ίδρυμα Όραμα Ελπίδα
Περισσότερα...
Δελτίο Τύπου της Ε.Ε. της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ με θέμα το προσχέδιο του οργανισμού του πολιτικού προσωπικού στο ΥΠΕΘΑ
Περισσότερα...
Δελτίο Τύπου της ΑΔΕΔΥ

Περισσότερα...
Κοινό Δελτίο Τύπου της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ με το Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλ/χων Μηχανικών Πολ. Αεροπορίας σε απάντηση των αναρτήσεων του Δημοσιογράφου Δ. Βερύκιου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (TWITTER)
Περισσότερα...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Π.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΕΘΑ»

Περισσότερα...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της Ημερίδας για την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας στο Πολεμικό Μουσείο τη Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017

Περισσότερα...
Ημερίδα για την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ : ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ, ΠΕΕΕΠΜΑΕΤΤ/ΥΕΘΑ, ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΥΕΘΑ, Ένωση Τεχνικών ΠΝ, Σύνδεσμος Ιδιωτικού Προσωπικού ΝΣ
Περισσότερα...
Ανακοίνωση: Η Ε.Ε της ΠΟΤΚΕ - ΥΕΘΑ υλοποιώντας την απόφαση της ΑΔΕΔΥ καλεί τους συναδέλφους να απέχουν από την διαδικασία της αξιολόγησης
Περισσότερα...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ απο τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 308 ΠΕΒ
Περισσότερα...
24ωρη Γενική Απεργία 17 Μαΐου
Περισσότερα...