ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Χαριλάου Τρικούπη 6-10
Τ.Κ. 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνα
Τμήμα Γ’ 210 3338 316
Εφαρμογής Ενιαίου
Μισθολογίου: 210 3338 476
210 3338 225
210 3338 266
210 3338 917
210 3338 304
210 3338 278
210 3338 491
210 3338 496

Α.Δ.Α.: ΨΣΣΥΗ-Ε2Μ

Αθήνα, 8/12/2021

Αρ.Πρωτ. οικ.2/114892/ΔΕΠ

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

Θέμα: Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη συνέχιση καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Με αφορμή σωρεία ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας από φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 του ν.4354/2015, αναφορικά με το εν λόγω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής για ενημέρωση και εφαρμογή.

Η αναμόρφωση του πλαισίου χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας έχει αποτελέσει μέτρο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και στο πλαίσιο αυτό συστάθηκε διυπουργική επιτροπή με στόχο την αναμόρφωση του σχετικού καθεστώτος εντός συγκεκριμένων προθεσμιών που τέθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με νεότερη καταληκτική ημερομηνία 30.11.2021.

Με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 18 του ν.4354/2015, όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες της παρ.2 του άρθρου 38 του ν.4597/2019, προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας προσδιορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος και οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση της ως άνω Επιτροπής. Η απόφαση εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της τελικής γνωμοδότησης της Επιτροπής.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 18 του ν.4354/2015, όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες της παρ.3 του άρθρου 38 του ν.4597/2019, μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Κατόπιν των ανωτέρω, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται μέχρι την έκδοση της κοινής Υπουργικής απόφασης της παρ.10 του άρθρου 18 του ν.4354/2015.

Ο Αναπληρωτή Υπουργός Οικονομικών

Θεόδωρος Σκυλακάκης